Bølgekraft

Ein effektiv og praktisk metode for utvinning av energi frå sjøbølger

Metoden består av eit fjør – masse svingesystem som inkluderer ein overflatebøye og to vasskammer som heng under overflatebøyen og som er festa til kvarandre ved bruk av elektromagnetiske fjører/bremsar og eit nedsenka forankringsystem som overflatebøyen er festa til ved bruk elektromagnetiske fjører/bremsar.  Fjør – masse svingesystemet har ein eigenfrekvens som er lik eller lågare enn frekvensen til sjøbølgene. Dette medfører at energien i bølgjene vil bli overført til fjør – masse svingesystemet. Energien vert teken ut av systemet ved å bremse dei relative rørslene mellom overflatebøyen, vasskammera og forankringssystemet. Dei elektromagnetiske bremsane bremsar med krefter som tilsvarer den kritiske dempingskrafta til fjør – masse systemet og omformar kreftene til elektrisk energi.                      

 

Illustrasjonen ovanfor syner eit energianlegg som består av 4 fjør – masse svingesystem der kvar overflatebøye har ein diameter på 3 meter. Anlegget er forankra til 2 anker på sjøbotn. Elektriske kablar (ikkje vist på teikningen) kan monterast langsmed forankringslinene ned til sjøbotn og vidare til land. Overflatebøyene og vasskammera er frie til å rotere rundt vertikale aksar når sjøbølgene endrar retning.

Estimert produsert energi frå anlegget: 

Bølgehøgd 1,0 meter med periode 6 sekund:            26,8 kW

Bølgehøgd 1,5 meter med periode 6,5 sekund:            65,6 kW

Bølgehøgd 2 meter med periode 7 sekund:                126,0 kW

Bølgehøgd 2,5 meter med periode 7,5 sekund:          210,8 kW

Bølgehøgd 3 meter med periode 8 sekund:                324,0 kW

Fordeler med metoden:

– forholdsvis liten mengde materialer for å tilvirke anlegget

– høg effektivitet i ulike bølgehøgder

– evne til å motstå store bølgekrefter på grunn av fleksibel forankring

Bølgekraftanlegg