Termisk Energi

Produksjon av elektrisitet, varme og avkjøling ved bruk av varmepumper  

Ei varmepumpe fungerer som eit kraftverk ved å utvinne termisk energi frå luft og vatn. Til dømes, ved å tilføre 1 kW elektrisk energi til ei varmepumpe kan den produsere 4 kW varmeenergi. I tillegg produserer varmepumpa avkjøling.  

Varmeenergi kan omformast til elektrisk energi ved bruk av turbinar eller varmemaskiner. Ved å utvikle teknologi som på ein effektiv måte kan omforme varmeenergi vil det vera mogleg å nytte varmepumper til å produsere elektrisitet i tillegg til varme og avkjøling.

Vatnet eller lufta som vert avkjølt av varmepumpa kan nyttast i kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg eller for lokal avkjøling av uteområder.

Energianlegg basert på varmepumper kan også nyttast til å redusere den globale temperaturen. Ein måte for å oppnå dette er å omforme termisk energi til elektrisk energi for deretter å generere lys, som inneheld elektromagnetisk energi, som kan sendast vekk frå jordkloden ved bruk av lampar som er retta mot verdensrommet. Ein annan måte er å bruke den elektriske energien til føremål som i liten grad skaper varme som til dømes pumping av vatn i vatningsanlegg.

Termiske energianlegg basert på varmepumper gjer det mogleg å produsere meir miljøvennleg energi ettersom termiske energikjelder er tilgjengelege overalt.